Laboratoria

Zakład posiada dwa laboratoria naukowo-dydaktyczne:

Laboratorium Spalania i Wybuchowości (kierownik laboratorium: dr inż. Tomasz Hardy)
o następującym zakresie badawczym:

 • badania jakości spalania różnych paliw z wykorzystaniem zaawansowanych technik pomiarowych; kontrola i monitoring zagrożenia korozją wysokotemperaturową oraz procesu szlakowania palenisk kotłowych,
 • dobór metod odsiarczania i odazotowania spalin,
 • ocena sprawności obiektów energetycznych i ich optymalizacja,
 • dobór optymalnych parametrów waloryzacji paliw kopalnych i biomasowych ze względu na zużycie energii i właściwości produktu,
 • określenie właściwości termo-kinetycznych substancji dla różnych gałęzi przemysłu ze względu na zagrożenia wybuchem i konieczność zastosowania zabezpieczeń pożarowo-wybuchowych.

Laboratorium Konwersji Energii (kierownik laboratorium: dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr), które zajmuje się następującymi zagadnieniami:

 • badania konwersji energii w innowacyjnych i nowych technologiach: ogniwa paliwowe, kolektory i baterie słoneczne, procesy termiczno-chemicznej przeróbki paliw na paliwa wysokogatunkowe, badania technologii CCS z zastosowaniem stałych i ciekłych sorbentów,
 • badania właściwości fizyko-chemicznych paliw niskogatunkowych, biopaliw i popiołów oraz ich reaktywności w procesach spalania i zgazowania.

Wyposażenie:

 1. Aparatura do charakteryzacji paliw
 • Analizator elementarny CHNS Perkin Elmer 2400 series II
 • Termograwimetr TG/DTA Pyris Diamond
 • Zestaw aparatury do technicznej analizy paliw i składu ziarnowego (młynek bijakowy laboratoryjny firmy Retsch, zestaw sit laboratoryjnych od 0,063 mm do 10 mm, wagi laboratoryjne, suszarka laboratoryjna 500/1000W)
 • Piec do określania charakterystyk popiołów
 • Bomba kalorymetryczna IKA C2000 basic
 • skaningowy kalorymetr różnicowy Perkin Elmer

 

 1. Aparatura i stanowiska do badania zachowania się paliw w procesie spalania, odgazowania i zgazowania oraz emisji
 • Termograwimetr TGA Pyris Diamond połączony ze spektrometrem masowym Hiden HPR-20 – badania kinetyki i składu gazu
 • Izotermiczny reaktor przepływowy o mocy 20 kW, max temp. 1300oC, długość komory 2,5 m – symulacja spalania różnych paliw stałych i biomasy
 • Piec o mocy cieplnej do 200 kW
 • Stanowisko do badania zapłonu pyłu węglowego
 • Spektrometr absorpcji atomowej Perkin Elmer AAnalyst 400

 

 1. Aparatura do badań kotłów pyłowych i fluidalnych ze względu na optymalizację procesu spalania
 • Zestaw sond chłodzonych wodą do poboru spalin z wnętrza komór paleniskowych kotłów
 • Analizator spalin (NDIR) Ultramat-23 firmy Siemens – pomiar O2, NO, SO2, CO (dwa zakresy), CO2
 • Paramagnetyczny analizator spalin Oxymat 61 firmy Siemens – pomiar O2 w pełnym zakresie 0-100%
 • Analizator spalin GA-20 firmy Madur – pomiar HCl, O2, CO2
 • Analizator spalin GA-40 firmy Madur – pomiar O2, CO2, NO, SO2
 • Układ do poboru spalin (oznaczenie PCDD/PCDF) firmy Emio
 • Analizator rtęci AMA254
 • Analizator FTIR
 • Analizator GC HP 6890
 • Analizator GC HP ATUT

Stanowisko do badania spalania i gazyfikacji paliw stałych

izotermiczny reaktor przepływowy

Stanowisko do badania zapłonu pyłu węglowego

piec zapłonowy Greenwalda-Godberta

Stanowiska do waloryzacji paliw i zgazowania

piec obrotowy

Piec obrotowy do toryfikacji, pirolizy i suszenia. Temperatura komory do 1000oC

słoma w złożu fluidalnym

Słoma w złożu fluidalnym

Suszarka taśmowa

Pilotowa suszarka taśmowa, temperatura suszenia do 700oC, B=100kg/hr

Stanowisko testowe do badania ogniw paliwowych
i produkcji wodoru

PEMFC 1,2kW Nexa system

Stos ogniw paliwowych typu PEM o mocy 1,2 kW wraz z karnistrami do magazynowania wodoru oraz wraz z generatorem wodoru

 

System z mikrofalowym generatorem plazmy

microwave plasma setup

3 generatory, każdy o mocy 2kW.
Plazma jest wytwarzana w rurze kwarcowej, jako czynnik do wytwarzania plazmy służy azot lub powietrze.
Zastosowania:
plazmowa gazyfikacja, rozkład smół z procesu gazyfikacji, usuwanie części lotnych, wykorzystanie odpadów, badania nad mikrofalowym wytwarzaniem plazmy

plasma ignition

Zapłon plazmy

Bomba do badania eksplozji pyłu

dust explosion testing bomb

Stanowisko do spalania peletów z biomasy

furnace for biomass pellets combustion

Stanowisko do badania procesów pętli chemicznej

stand up for chemical looping

Kolektor słoneczny

solar collector

Reaktor ciśnieniowy — autoklaw

reaktor ciśnieniowy - autoklaw

Badanie wychwytu CO2 na ciekłych sorbentach. Pmax=150 atm, Tmax=200oC

Pracownia analizy paliw
Spektrometr absorpcji atomowej

Pracownia analizy paliw
Bomba kalorymetryczna

Pracownia analizy paliw
Analizator elementarny

Pracownia analizy paliw
Różnicowy kalorymetr skaningowy

DSC Perkin Elmer