Laboratorium Wybuchowości

Karta informacyjna badania parametrów wybuchowości – oferta

  1. Data oznaczenia:
  2. Miejsce wykonania oznaczenia: Laboratorium Wybuchowości, Zakład Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych W-9, PWr , bud. A4.
  3. Warunki otoczenia:
  4. Rodzaj oznaczenia: parametry wybuchowe dostarczonego
  5. Źródło pyłu
  6. Zestawienie wyników badań
Lp. Wskaźnik badanie zgodnie z normą: PN-EN 14034-1-2-3:2008 Jednostka Koszt netto termin
1. Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax MPa 2700 Do 2-tygodni
2. Maksymalna szybkość narastania ciśnienia

wybuchu (dp/dt)max

MPa/s
3. Wskaźnik wybuchowości (stała pyłowa) Kst MPa∙m/s
4. Klasa zagrożenia wybuchowego St
5. Dolna granica wybuchowości DGW kg/m3
6. Minimalna energia zapłonu MEZ MIE PN-EN 13821 kJ
7 minimalna temperatura zapłonu obłoku pyłu (TCL) wg PN-EN 50281-2-1 0C 800 1 tyg
8 minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu (T5mm) wg PN-EN 50281-2-1 0C 1200 2 tyg
9 –  graniczne stężenie tlenu (GST) wg PN-EN 14034-4 minimalne stężenie O2 do zainicjowania wybuchu   1200 3 TYG.
10. zapłon w objętości   1500 4 tyg.
11 Ciepło spalania Qs i wartość opałowa Qi   300 1 tyg.

kontakt w sprawie badań:

dr inż. Marcin Baranowski

pok. 252; bud. A-4
e-mail: marcin.baranowski@pwr.edu.pl
tel. 71 320 27 29